Dienstenwet

IDENTIFICATIEGEGEVENS

De advocaten van het kantoor Absolvo Advocaten bestaan uit twee onderscheiden rechtspersonen, zijnde:
Abdel Belkhouribchia, advocaat met kantoor te 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42/3 met ondernemingsnummer 0812.606.810 en Wesley Jeunen, advocaat met kantoor te 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42/3 met ondernemingsnummer 0538.931.010.

ADVOCATEN – BEROEPSORDE
Alle advocaten van het kantoor oefenen hun praktijk uit in België en zijn ingeschreven aan de Balie van Limburg. Voor de diensten nader omschreven op de website kan u bij hen terecht.
Alle advocaten zijn, als advocaat ingeschreven aan de Balie te Limburg, onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie te Hasselt die geraadpleegd kunnen worden op www.juridischlimburg.be.

IDENTIFICATIEPLICHT
De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sedert februari 2004 een identificatieplicht in evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn sindsdien onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

CONTRACTUELE RELATIE
Absolvo Advocaten is de exclusieve contractspartij voor alle diensten geleverd door haar advocaten.

ERELONEN EN KOSTEN
Absolvo Advocaten maakt duidelijke ereloonafspraken met haar cliënteel. Afhankelijk van het type rechtsgebied en onderlinge afspraak kan dit een vaste prijs zijn, dan wel een uurtarief.
Bij aanvang van de samenwerking maken wij een concrete inschatting van kosten en erelonen. Wij werken steeds aan concurrentiele tarieven. De gehanteerde uurtarieven worden op verzoek van de cliënt meegedeeld. De tarieven gelden exclusief algemene kantoorkosten, 21% BTW (behoudens vrijstelling) en eventuele specifieke dossiergebonden kosten. Een bijkomend ereloon kan worden verantwoord door het belang van de zaak, de grote complexiteit, de hoogdringendheid en/of het gunstige resultaat.
Absolvo Advocaten is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen.
Absolvo Advocaten factureert haar diensten periodiek. Naar aanleiding daarvan wordt de aanrekening verantwoord.
Facturen, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen een termijn van 8 dagen. Bij wanbetaling kan Absolvo Advocaten haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 1% per maand en een forfaitaire schadeloosstelling van 10%, met een minimum van € 75,00. Indien de aantoonbare schade hoger is, is het hoogst toegestane bedrag van toepassing.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
De advocaten van Absolvo Advocaten zijn verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid van haar advocaten bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe, polis LXX034899. De aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking.
De polissen verlenen dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend vanuit het in België gevestigde kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen in de polissen opgenomen.

CONFIDENTIALITEIT
Absolvo Advocaten verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke en deontologische voorschriften, inbegrepen de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming.

INFORMATIE EN KLACHTEN
Indien u verdere informatie wenst of bij klachten kan u terecht per post op het adres Vooruitzichtstraat 42/3, via telefoon op het nummer 0477/36.68.62 of 0475/49.55.74, of via e-mail op adres wj@absolvoadvocaten.be of ab@absolvoadvocaten.be .

GESCHILLEN
In geval van geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Behoudens met de cliënt overeengekomen afwijking zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd, onverminderd het recht voor Absolvo Advocaten om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.